Duurzame slibgisting- en groengasinstallatie rioolwaterzuivering Echten

Duurzame slibgisting- en groengasinstallatie rioolwaterzuivering Echten

ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagementTechnisch Management
ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagement

 

Interview door Moniek van Dijk, office manager van Kristal Compagnie met Jessica Stoker, de omgevingsmanager namens waterschap Drents Overijsselse Delta van het project op RWZI Echten.

Wat:

Bij het zuiveren van rioolwater ontstaat slib als restproduct, dat vervolgens in ongeveer 4 weken gedeeltelijk wordt vergist tot biogas. Vervolgens wordt dit biogas opgewaardeerd tot groengas van aardgaskwaliteit en aangesloten op het landelijke gasnet. In 2019 is de installatie die het zuiveringsslib verwerkte uitgeschakeld omdat deze niet meer voldeed aan de geldende arbo- en veiligheidseisen. Daarom wordt momenteel gewerkt aan de vervanging van de installatie, waarbij het slib nog doelmatiger en duurzamer wordt verwerkt.

Doel:

Het voornaamste doel van het project is het realiseren van een veilige installatie, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft WDODelta het meest kostenefficiënte scenario gekozen, wat hand in hand gaat met een maximale bijdrage aan circulariteit en duurzaamheid. Het vrijkomende gas wordt opgevangen en nagenoeg geheel omgezet tot groengas. Naar verwachting is de jaarlijkse productie van groengas gelijk aan het verbruik van 2000 huishoudens. De slogan luidt: “Kostenbewust investeren in veilig en duurzaam”,. Hiermee geeft het waterschap aan te willen investeren in een veilige en duurzame installatie. Hierbij is uit de verschillende scenario’s kostenbewust gekozen voor de installaties die nu gebouwd worden. Naast het doel om de installatie te realiseren, heeft WDODelta ook een aantal ontwikkeldoelen gekoppeld aan het project. Deze 4 ontwikkeldoelen zijn BIM, Systems Engineering, Systeemgerichte Contractbeheersing en de Veiligheidsladder.

Ontwikkeldoel: BIM (Building Information Modelling)

Met de BIM-methodiek wil WDOD toewerken naar een object gericht informatiesysteem dat zowel tijdens de ontwerp- en bouwfase als de beheer- en onderhoudsfase gebruikers in staat stelt altijd beschikking te hebben over de meest actuele en betrouwbare informatie.

Ontwikkeldoel: Systems Engineering (SE)

Systems Engineering (SE) is een methode om projecten gestructureerd en op beheerste wijze uit te voeren. Klanteisen staan hierbij centraal. De basis van SE ligt bij systeemdenken: elk onderdeel van het project maakt deel uit van een groter geheel. 

Ontwikkeldoel: Systeemgericht Contractbeheersing (SCB)

Een opdrachtnemer moet voldoen aan de eisen uit het contract. Dit is belangrijk om een goed resultaat te krijgen maar ook een voorwaarde om rechtmatige betalingen te kunnen doen.

Ontwikkeldoel: Veiligheidsladder

Veiligheid is van ons allemaal, maar hoe zorg je ervoor dat we met elkaar op dezelfde lijn zitten? Daarvoor gebruiken we de Veiligheidsladder. De methodiek is ontwikkeld om de veiligheidscultuur binnen organisaties te bevorderen. De ladder kent 5 treden van oplopend veiligheidsbewustzijn. De afdeling ProjectRealisatie van WDODelta heeft als doel om per eind 2024 op trede 3 van de ladder te staan.

Milieueffecten:

Om te voldoen aan stikstofnormen wordt het gehele project emissiearm uitgevoerd, wat betekent dat elektrisch materieel wordt ingezet. Het uitgangspunt hierbij is 85% elektrisch van het materieel dat elektrisch verkrijgbaar is. Geheel elektrisch uitvoeren van zo’n groot en complex bouwproject is nagenoeg niet haalbaar. Het gehanteerde uitgangspunt heeft geholpen in het vaststellen van een haalbaar realisatieplan voor de bouw.

Samenwerking:

Kristal Compagnie heeft zich aan WDODelta gecommitteerd om het project tot een succes te maken, en het waterschap maximaal te ontzorgen, met een focus op efficiëntie in uren en capaciteit. De IPM-rollen Technisch Managers, Omgevingsmanagers en Management Projectbeheersing zijn sleutelposities die WDODelta intern heeft ingevuld. Kristal Compagnie verzorgt de IPM rollen van Project- en Contractmanagement, maar ook de Ontwikkel-rol.  Verder zorgt Kristal Compagnie dat adviesrollen worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld m.b.t. planning en kostenexpertise, leadauditoring en toetscoördinatie. Kenmerkend is dat de invulling van de verschillende rollen binnen WDODelta optimaal zijn geïntegreerd, waardoor als één team de doelen gemeenschappelijk worden nagestreefd. Samen met WDODelta geeft Kristal Compagnie zodoende praktische invulling aan de kostenbewuste investering in een veilige en duurzame RWZI Echten! 

Daarbij maakt WDODelta dankbaar gebruik van kennis en ervaring van Kristal Compagnie en de bouwcombinatie.

 

 

                                   

Communicatie:

De werkzaamheden worden binnen de hekken van de RWZI uitgevoerd. De 2 bouwborden aan de weg laten zien welke installaties worden gebouwd en welke partijen daarbij zijn betrokken. Bij de start van het werk is een nieuwsbrief verstuurd aan de omwonenden. Andere geïnteresseerden kunnen informatie vinden op de website van het waterschap (Renovatie slibverwerking rioolwaterzuivering Echten | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)).

Zaterdag 8 juni is het terrein van de RWZI opengesteld voor publiek tijdens de “dag van de bouw”. Zowel op het bouwterrein als op de zuivering worden rondleidingen verzorgd door de specialisten.

Hoe komt het eruit te zien?

Vorige slide
Volgende slide

Gerelateerd

Voeg je header hier toe