All posts by Yvette Estourgie

Een warm welkom aan Sander!

Nog maar net zijn contract ondertekend, verwelkomden wij Sander van Wijk als nieuw lid van de Kristal Compagnie Coöperatie tijdens de ALV-vergadering van 5-5-2021. Als allround contractmanager en aanbestedingsspecialist met jarenlange ervaring bij infrastructurele en bouwprojecten als in de publieke sector, met zowel ervaring aan de opdrachtnemer- als opdrachtgeverzijde breidt Kristal Compagnie Coöperatie haar kunde- en kennispool wederom waardig uit. Dat is ook voor onze opdrachtgevers een win-win situatie!

Sander van Wijk

Sander van Wijk

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: verbinder, coach, teamspeler, sparring partner en adviseur: Zijn technische achtergrond, ruime ervaring in projecten maken van Sander een allround contractmanager. Oog voor tegenstrijdige belangen, een luisterend oor, samenwerkend naar een optimaal resultaat en doortastend als het project het nodig heeft. Sander hecht sterk aan een prettige werksfeer, omdat als er met plezier gewerkt wordt de resultaten vaak veel beter zijn. Elkaar gevraagd en ongevraagd steunen, en trots zijn op de successen die behaald worden dragen bij aan een goede samenwerking. Hij streeft naar doelmatige processen in zijn werk en is op zoek naar creatieve oplossingen. Hij hecht aan fatsoenlijke omgang en transparante communicatie.

 ErvaringOpgeleid als civiel ingenieur heeft Sander in het begin van zijn carrière ervaring opgedaan bij diverse onderdelen en projecten van Heijmans infrastructuur. Meer dan twintig jaar ervaring op infrastructurele en bouwprojecten aan zowel de opdrachtnemers als de opdrachtgevers zijde. Recente ervaring bij RWS, provincies, waterschappen en gemeenten als contractmanager en aanbestedingsspecialist. Meer dan tien jaar actief als zelfstandig ondernemer.

Quote“Complexe zaken eenvoudig maken met oog voor verschillende belangen”

Eigen onderneming:     Mei     

LinkedIn:              www.linkedin.com/in/sander-van-wijk-5445832

 

 

 

Demografische, economische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen 2020-2050

Tijdens de ledenvergadering van KCC op 7 april 2021 besprak Koos van Dijken, senior-onderzoeker bij Platform31, vanuit de optiek van gemeenten en regio’s belangrijke trends, ontwikkelingen, uitdagingen, opgaven en onzekerheden in de demografische, economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland voor de komende 30 jaar. Wat betekent bijv. de vergrijzing voor de benodigde woningmarkt? Wat gaat er veranderen in de mobiliteitspatronen en wat betekent dat voor de ruimtelijke ontwikkeling? ‘Food for thought’ en interessante vraagstukken, zo oordeelden de leden na afloop. Informatie die wij als KCC zeker in ons dagelijks werk bij onze opdrachtgevers mee zullen nemen!

Marjan Vervoort

Marjan Vervoort

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: Verbinder, teamspeler, adviseur Marjan werkt het liefst in een complexe bestuurlijke omgeving, waar proces en inhoud samen komen. Samen met het team ruimtelijke plannen tot uitvoer brengen, oplossingen vormgeven die draagvlak hebben en bijdragen aan het resultaat.

Dat doet Marjan op een doortastende wijze, maar altijd even enthousiast. Zo krijgt ze ook energie van innovatieve aanbestedingsvormen om de publieke sector te helpen toekomstige groei te bevorderen en de efficiëntie en kwaliteit van hun diensten te verbeteren.

 Ervaring: Na haar studie deed Marjan als adviseur ruimtelijke planvorming bij de Grontmij haar eerste ervaring op, waarna ze al snel terecht kwam in de publieke sector en zij als projectleider bij de Dienst Landelijk Gebied een IPM-team aanstuurde. Als projectmanager bij onder meer de gemeente Zwolle, Provincie Flevoland en Overijssel breidde zij haar kennis uit, waarna zij in 2006 besloot vanuit haar eigen bedrijf verder te gaan. De laatste jaren werkt Marjan als omgevingsmanager voor WDOD (Waterschap Drents Overijsselse Delta) Dijkverbetering Stenendijk.

Quote: ‘Ik word blij van complexe trajecten, het vormgeven van een proces gericht op passende oplossingen waar draagvlak voor bestaat’.

Eigen onderneming     Vervoort ProjectGOED

LinkedIn

Dennis van Oeffelen

Dennis van Oeffelen

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder, strateeg, positief-kritische omdenker, teamspeler Kan door visie en daadkracht het verschil maken in het contracteren en managen van ruimtelijke projecten.

Ervaring: Contract- en projectmanager, EU-aanbestedingsspecialist met 20 jaar ervaring in de GWW, Bouw en Infra. Ervaring opgedaan bij o.a. Ingenieursbureaus, RWS, waterschappen, netbeheerders.

Gespecialiseerd in strategievorming en beheersing van UAV en UAV-GC contracten, SCB, claimafhandeling, Europees aanbesteden en risicomanagement.

Quote:Het verschil tussen visie en illusie, is het aantal mensen dat erin gelooft’.

Eigen onderneming: DTO Infra B.V.

LinkedIn

Maarten Keijsper

Maarten Keijsper

Rol: coach, team motivator, verbinder van mensen en partijen, resultaten boeken en mensen helpen in ontwikkeling  Maarten kan snel schakelen in complexe politiek gestuurde organisatie; hij brengt daarbij bestuurders en techneuten bij elkaar om zo gezamenlijk succes te boeken. Zijn coachend leiderschap laat mensen bloeien, waardoor gezamenlijk -gemotiveerd en geënthousiasmeerd- gebouwd kan worden aan de te behalen doelen, resultaat én visie. Maarten is een helper. Bij projecten of ontwikkelingen voor een snelle opstart en versnelling; om partijen bij elkaar te brengen en resultaat te boeken als het in een gebiedsproces, project of programma spannend is. Bij mensen om hen vanuit hunzelf te laten groeien en te innoveren, daar krijgt Maarten energie van!

En dat doet ’ie allemaal met humor, passie en natuurlijk zijn ervaring.

Privé geniet Maarten van zijn (tiener)gezin en de natuur. Ontspanning vindt hij in het lezen van geschiedenis en goede gesprekken met vrienden tijdens een gezellig etentje.

Ervaring: Na een civiel technische HTS opleiding is Maarten al snel als leidinggevende gevraagd aan de slag te gaan. Hij heeft 13 jaar bij ingenieursbureau Antea ervaring opgedaan als leidinggevende van achtereenvolgens een civieltechnische ontwerpafdeling, commercie (opdrachtverwerving) en als regiodirecteur van de aannemerij.

In de hierna volgende tijd bij Waterschap HHNK was Maarten achtereenvolgens als afdelingshoofd verantwoordelijk voor het Ingenieursbureau en daarna de afdeling Watersystemen. Beide afdelingen  met 100+ collega’s. Met een ontwikkelopgave bij het ingenieursbureau om meer kennis vanuit de markt te betrekken in de projecten en resultaten binnen tijd en geld te realiseren.

Bij de afdeling Watersystemen heeft hij het asset management bij beheer opgezet samen met zijn beheerders en MT. Hij was verantwoordelijk voor het voorkomen van wateroverlast en -tekort en het verbeteren van de waterkwaliteit. In deze rol was met name het opzetten en onderhouden van netwerken met partners van groot belang. Het opstarten van het programma klimaatadaptatie om de knelpunten door middel van een nieuw model in beeld te krijgen en met gemeenten te kunnen bespreken en oplossen, was een hoogtepunt in ontwikkeling. Daarnaast is een succesvolle samenwerking met de landbouw en natuur gerealiseerd om maatregelen, die de waterkwaliteit bij het boerenerf verbeteren, te subsidiëren vanuit het waterschap. Samenwerking en netwerken met andere stakeholders (landbouw, natuur en waterschappen) vormden hierbij zijn kwaliteit.

In 2020 startte Maarten zijn eigen onderneming, van waaruit hij zijn kennis en kunde graag beschikbaar stelt voor opdrachtgevers uit zowel de private als publieke domeinen.

Quote: ‘Samen Nederland mooier maken’

Eigen onderneming: Keijsper Consultancy

LinkedIn

          

 

 

Mark van der Velde

Mark van der Velde

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: Verbinder, sparringpartner, adviseur Door vraagstukken aan te pakken vanuit heldere analyses en creativiteit kan Mark zowel procesmatig als creatief oplossingen organiseren. Zonder daarbij de belangrijke aspecten rondom communicatie, vastlegging en verantwoording uit het oog te verliezen. Door zijn civieltechnische en bedrijfseconomische achtergrond is Mark in staat de sturings– en verantwoordingskant van projectmanagement te combineren. Hierbij is een gedegen inhoudelijke analyse het vertrekpunt om strategische en tactische besluitvorming voor te bereiden.

Zijn brede opleidingstraject en ruime ervaring maken van Mark een allrounder met kennis en inzicht op het technische én financiële vlak. Zijn kracht is het combineren van inhoudelijke (financiële) vraagstukken om zo zowel procesmatig als creatief oplossingen te organiseren, waarbij verschillende abstractieniveaus worden aangebracht, zodat deze informatie geschikt is voor sturing en verantwoording op diverse niveaus.

De projecten waaraan Mark een bijdrage heeft geleverd worden gekenmerkt door meerdere financieringsstromen, complexe bestuurlijke afspraken en een hoge dynamiek voor wat betreft scope en doelstellingen. Door rust te bewaren en vereiste inzichten te verschaffen voor lijn- en projectorganisatie is Mark instaat op basis van een gedegen inhoudelijke analyse strategische en tactische besluitvorming voor te bereiden.

 Ervaring: Sinds 2015 werkzaam als zelfstandig adviseur gespecialiseerd in project financieel management verdeelt Mark zijn tijd momenteel als financieel adviseur bij ProRail, senior adviseur projectbeheersing IPS als ook bij het project De Entree. Daarvoor heeft Mark ervaring opgedaan in de wereld van RailInfra; als manager project- en programmabeheersing heeft hij o.a. NSP Breda en Utrecht als ook het Programma Hoogfrequent Spoor aangestuurd.

Met een zowel civieltechnische als financieel economische opleiding startte Mark’s loopbaan binnen de publieke werken als projectcontroller en kostendeskundige. Waarna hij binnen de publiek private sector ervaring opdeed als manager cost & change en als alliantiemanager.

Quote: ‘Als je denkt het onder controle te hebben…dan is dat waarschijnlijk niet zo.’

Eigen onderneming     Fi-ProVe B.V.

LinkedIn

Miranda van Ark

Miranda van Ark

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: team creator, coach, optimist, aanjager Miranda begeleidt kennis- en implementatietrajecten, zette kennisplatformen op, ondersteunde lerende organisaties en faciliteerde organisatie-overstijgende samenwerkingsverbanden gericht op kennisdeling. Enthousiast, met focus op kwaliteit van inhoud en plezier van mensen koerst ze constructief op resultaat.

 Ervaring: Met meer dan 20 jaar ervaring als zelfstandig adviseur heeft Miranda o.a. als project- en/of programmamanager gewerkt voor ProRail, HWBP, RWS en de gemeente Amsterdam.

Daarvoor werkte zij o.a. voor en met de Voedsel en Waren Autoriteit, Adviesdienst Verkeer & Vervoer, HWBP, NFI, TNO, KPN, Ernst & Young Consultants, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Provincie Utrecht

Miranda’s relevantste publicaties zijn ondermeer “No guts no story” (evaluatie van de Waardse alliantie, ProRail); Handboek “Systems Engineering” (ProRail, basis vor het kennisplatform KIES); “Klant centraal en de blik integraal” (publicaties in Sigma); “Leidraad Systems Engineering in de GWW-sector (i.o.v. RWS, ProRail, Vereniging van Waterbouwers, NLingenieurs, Uneto-VNI en Bouwend NL); “Kenniskoers” (RWS), “Over Infra” (TNO), beknopte versie “SKIA Economische Zaken”(Strategische kennis- en innovatie agenda) etc.

Quote: ‘Don’t complain, contribute!

Eigen onderneming     Spark2Result en IntervisieKickStart

LinkedIn

Bouwine Lokkerbol

Bouwine Lokkerbol

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: Verbinder, bruggenbouwer, ondernemer, adviseur Bouwine is een ervaren manager op projecten die allemaal in het verlengde van het omgevingsmanagement liggen. De kant van de conditionering (vergunningen, bestemmingsplannen, milieu etc.) binnen het takenpakket als omgevingsmanager is voor haar bekend terrein. Daarnaast is ze sterk aan de procedurele kant, is ze juridisch onderlegd en heeft kennis van de Omgevingswet. Bouwine is een “mensen mens” en is sterk in het maken van de verbinding, zowel op persoonlijk als op organisatieniveau. Maar het allerbelangrijkste is haar enthousiasme en haar snel lerend vermogen.

 Ervaring: Bouwine is opgeleid als beleidsmatig milieukundige (HBO) en heeft inmiddels 30 jaar ervaring bij (semi)overheden en met consultancy bij overheid en bedrijfsleven met name in het milieuveld. Ze heeft ruime ervaring o.a. als programmamanager, projectleider, beleidsmedewerker bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en rijksdiensten.

Quote: ‘Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.’ (N. Mandela)

Eigen onderneming     Bureau Lokkerbol

 LinkedIn

 

Paul Jetten

 

Paul Jetten

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol:  Doelgericht, verbindend, gedreven en motivator.  Het is belangrijk dat  we elkaar uitdagen, inspireren en oog hebben voor elkaars talenten, zodat nieuwe inzichten en kansen als vanzelf ontstaan. Want met name door ieders eigen daadkracht, motivatie en enthousiasme, zullen we samen succesvol zijn in de vaak complexe projectomgevingen.

 Ervaring: Paul heeft als project- en omgevingsmanager in zijn 35-jarige loopbaan ruime ervaring opgedaan met complexe projecten m.b.t. waterveiligheid en waterketen, civiele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan dijkversterkingsprojecten langs de Rijn en de IJssel, herinrichting infrastructuur binnenstad Nieuwegein, programmamanagement van meerdere infrastructurele en stedelijke projecten Stadsregio Arnhem-Nijmegen en ontwikkeling VINEX-locaties, etc. Vanaf de eerste verkenningen tot en met de realisatiefase.

Paul heeft een brede ervaring in het netwerk van publieke opdrachtgevers en private marktpartijen, waardoor hij een goed ontwikkeld gevoel heeft voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. De drijfveer van Paul in zijn werk is het meenemen van alle betrokken partijen binnen een organisatie, in de wereld van vele spannende issues, belangen, tegenstrijdigheden, regelgeving, wensen en standpunten. Zijn doel is binnen een organisatie deze uitdagingen zoveel mogelijk te stroomlijnen met als uiteindelijk doel een gezamenlijk gedragen projectresultaat. “Daadkracht enerzijds en diplomatie anderzijds” zijn voor Paul de sleutelbegrippen bij het bereiken van doelstellingen en resultaten.

Quote:  “Het in beweging brengen van mensen en processen, levert altijd boeiende projecten en bijzondere resultaten op”

Eigen onderneming     Proactus Management Ruimtelijke Projecten

LinkedIn

Robin Aartsma

Robin Aartsma                     

 Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: Planner, Risicomanager, Coach Robin is een verbindende, structurerende teamspeler die aan weinig woorden genoeg heeft. Met zijn proactieve houding en analytische blik benadert hij voorliggende vraagstukken waarbij hij in staat en gewend is om snel te schakelen.

 Ervaring: Robin heeft 10+ jaar ervaring op het gebied van planningsmanagement en risicomanagement. Hij heeft veelal gewerkt in complexe projecten in uiteenlopende sectoren, zoals de infrastructuur-, bouw-, retail- en energiesector. De laatste jaren is hij veel betrokken als adviseur bij diverse waterschappen in dijkversterkingsprojecten (HWBP). Ook het coachen van (junior) planners of risicomanagers behoort tot zijn werkzaamheden.

Quote: ‘Structureer, verbind en sta versteld welke nieuwe inzichten je zult krijgen’

Eigen onderneming    IAPO

LinkedIn

feb 2021 – 50e lid

Tijdens de februari-ledenbijeenkomst verwelkomde de KCC haar 50e lid! Usman Ahmed werkt momenteel in de rollen van senior consultant asset management, systems engineer en adviseur contract management. In het verleden heeft Usman verschillende rollen bekleed in de hoek van techniek en contract voor verschillende projecten in de infra wereld. 

Met de komst van Usman heeft de KC een nieuwe loot aan haar boom, waarmee onze opdrachtgevers zeker hun voordeel zullen doen. Van harte welkom, Usman!

Voor meer informatie over Usman klik hier

 

Johan Gietman

 

Johan Gietman

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Veranderaar, sparringpartner, coach & mentor maar ook trekker, ondernemer en adviseur. Johan is analytisch zeer scherp en doelgericht; hij weet dit uitstekend te combineren met de organisatiecontext en de belangen van de medewerker/mens. Johan is een gedreven en vaardige collega. Vanaf het eerste moment gaat hij er helemaal voor. Hij werkt en heeft gewerkt als Lean Master Black Belt, procesmanager, senior adviseur bedrijfsvoering/ governance en senior adviseur organisatieontwikkeling. Vaardigheden en competenties die Johan het best omschrijven zijn: creatief, conceptueel sterk, organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit, gedreven, organiserend vermogen, vasthoudend, geduldig, flexibel, leervermogen en stressbestendig.

Naast de tijd die hij aan zijn werk besteedt, werkt hij aan zijn onderneming waarin hij modulaire trainingen op het gebied van sturing en organisatieontwikkeling aanbiedt. Persoonlijk richt hij zijn tijd vooral op zijn gezin en geniet hij van de groeistappen die zij maken.

 Ervaring: Door zijn ruime ervaring bij Rijkswaterstaat en waterschappen in Johan uitstekend in staat om bestuurlijk complexe organisatievraagstukken te vertalen naar beleid en uitvoering. Hij heeft een voorliefde voor leren en organiseren en richt zich hierbij vooral op het proces en de omstandigheden hiervoor.

Johan heeft veel kennis en ervaring met Lean bij de overheid, zowel in de uitvoering als in het organiseren ervan op alle niveaus niveau. Daarnaast heeft hij bewezen een visie op organisatieverandering te kunnen ontwikkelen passend bij de organisatie.

Quote: ‘Leren en ontwikkelen is een continue reis, wees niet bang om tussentijds je bestemming te veranderen en vergeet onderweg niet te genieten van het uitzicht.’

 Eigen onderneming: JGC55

LinkedIn

 

Bert van Dijk

Bert van Dijk

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: Analytische teamplayer, innovator. Bert doordenkt (digitale) vraagstukken analytisch, maar toch out-of-the box, zoekt daarbij daadkrachtig, doelgericht én pragmatisch naar oplossingen. Door zijn aimabele, flexibele en hands-on mentaliteit is Bert prettig in de samenwerking.

 Ervaring: Innovatieve oplossingen bedenken voor én uitvoeren van complexe en omstreden projecten is al 30 jaar Bert’s drijfveer. Na zijn studie Fysische Chemie aan de RUU heeft Bert gewerkt aan de pioniersprojecten Sneller en Beter (N470 bij Zuid-Holland) en volledig digitaal werken conform de Omgevingswet (Randstad380 kV bij Tennet). Na de oprichting van PIM.info in 2009 heeft hij de digitale PIM-werkwijze doorontwikkeld en succesvol toegepast bij alle soorten projecten en overheden: infra nat en droog, lijnnetwerken, dijkversterkingen en gebiedsontwikkeling.

Quote: ‘Maatschappelijke doelen realiseren met slim informatiemanagement zit in mijn DNA’

Eigen onderneming     PIM.info B.V. 

 LinkedIn

Usman Ahmed

Usman Ahmed

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: ondernemer, teamspeler, resultaatgericht.  Ahmed werkt proactief en stressbestendig toe naar het beoogde resultaat. Door zijn hoog analyserend vermogen ontleedt hij vraagstukken snel en vakkundig. Usman zet de mens centraal en vanuit de beoogde doelstelling van de opdrachtgever werkt hij naar de oplossingen toe.

 Ervaring: Technisch, contract en asset management.  Ir. Werktuigbouwkunde (TU Delft) met meer dan 10 jaar ervaring in infrastructurele projecten bij verschillende overheidsorganen. Ervaringen opgedaan bij advies- en ingenieursbureaus, RWS, waterschappen en gemeentes. Significante ervaring in zowel onderhoud- als nieuwbouwprojecten met focus op UAV-gc, contractbeheersing, systems enginering en onderhoudsmanagement.

Quote: ‘A challenge stays a challenge until challenged by us’

Eigen onderneming: Protech Consultancy

LinkedIn

Gert-Jan Goelema

Gert-Jan Goelema

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

 Rol: verbinder, teamspeler, sparring partner, luisteraar, dwarsdenker Gert-Jan is doelgericht en onderzoekt daarbij verschillende mogelijkheden om dat te bereiken. Hij is daarnaast nieuwsgierig naar de mening/werkwijze van anderen. Op deze manier verbindt hij zich met anderen en komt zo tot constructieve oplossingen.

Gert-Jan is een positief, aimabel mens die anderen graag in hun kracht zet. Hij is open en eerlijk en durft zich positief tegendraads op te stellen. Verder is hij open-minded, constructief en vernieuwend.

 Ervaring: De afgelopen 12 jaar is Gert-Jan vooral actief als Projectmanager van meerdere dijkversterkingsprojecten voor de waterschappen Hollandse Delta, Rivierenland en Stichtse Rijnlanden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voorbeelden van projecten zijn dijkversterking Hoeksche Waard Noord, zettingsvloeiingsprojecten Dordtsche Kil en Spui, dijkversterking Gorinchem-Waardenburg en Culemborgse Veer-Beatrixsluis. Gert-Jan heeft met name bij de laatst genoemde projecten flinke stappen gezet om de samenwerking tussen markt en opdrachtgever te versterken. Zo is hij de drijvende kracht achter het ontstaan van de alliantie tussen waterschap Rivierenland en  Waalensemble vof voor het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg, waarbij het hele project (verkenning tot en met realisatie) in één keer is aanbesteed. Dit onder het motto: “Samen is het beter en samen is het leuker”.

Naast zijn ervaring als Projectmanager heeft hij ook ruime ervaring als Omgevingsmanager. Belangrijkste uitdaging voor hem daarbij is het verbinden van de belangen van zijn eigen organisatie en die van de buitenwereld. Gert-Jan heeft er veel plezier in als daarbij win-win-situaties ontstaan.

 Quote: “Think before you (re)act”

Eigen onderneming  Goelema PMC

LinkedIn

jan 2021 – Onverwacht bezoek met Domtorentjes

De leden van onze coöperatie werken allemaal thuis vanwege de coronapandemie en dus vinden ook onze eigen ledenbijeenkomsten digitaal plaats. Om de band weer wat te versterken reden de bestuursleden van de KC begin januari 2021 het hele land door om onze leden onaangekondigd thuis te verrassen. Bij deze alternatieve Nieuwjaarsreceptie werden heerlijke ‘Domtorentjes’ van bakkerij Theo Blom uit Utrecht uitgereikt. Daarmee werd tegelijkertijd onze nieuwe kantoorlocatie in Utrecht geïntroduceerd, in gebouw Vondelparc (naast het station Vaartse Rijn). Leden kunnen daar gebruik maken van flexplekken en vergaderruimtes.

Hoe onze leden het bezoek vonden, ziet u hier op LinkedIn

Domtorentjes uit Utrecht