All posts by Dik De Bruijn

feb 2020 – Raamovereenkomst Aveco de Bondt met HDSR

Aveco de Bondt heeft samen met haar partner Kristal Compagnie de raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gegund gekregen. Onze raamovereenkomst richt zich op de thema’s: regionale waterkeringen, oevers, kunstwerken en zuivering technische werken.

Bij zowel Aveco de Bondt als bij Kristal Compagnie staat kwaliteit en expertise hoog in het vaandel bij alles wat wij doen. De uitvraag van HDSR sloot hier goed op aan. De aanbesteding is namelijk gegund op 100% kwaliteit waarbij is beoordeeld op de onderwerpen projectorganisatie, risicobeheersing én innovatie & duurzaamheid. De overeenkomst is aangegaan voor 2 jaar met een mogelijke verlenging van tweemaal één jaar.

Al langere tijd werken Aveco de Bondt en Kristal Compagnie samen aan diverse projecten voor waterschappen en aannemers. Een succesvolle samenwerking waarbij Kristal Compagnie focust op de IPM rol en Aveco de Bondt op de technische expertise. Voor het thema risicobeheersing levert RiskChallenger de tool, de benodigde kennis en ondersteuning.

Bekrachtiging samenwerking Kristal Compagnie en Aveco de Bondt

jan 2020 – Jubileumjaar Kristal Compagnie!

Dit jaar gaat de Kristal Compagnie Coöperatie haar eerste lustrum vieren. Een jubileum commissie is al hard aan het werk om de nodige festiviteiten te organiseren.

In zijn Nieuwjaarstoespraak maakte voorzitter Wim van der Weijden melding van dit heuglijke feit. Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst, gehouden op 8 januari in het koetshuis van kasteel Haarzuilen, waren ruim 40 leden en vrienden van de coöperatie aanwezig. In zijn toespraak gaf Wim ook toelichting op de plannen van het coöperatiebestuur voor 2020, wat vooral een jaar van “binden, boeien en consolideren” moet gaan worden. Met veel aandacht voor het leveren van kwaliteit, het benutten van onze gezamenlijke kennis en ontwikkelen van meer eigen producten. We zijn een community van ondernemers en willen zeker geen “detacheringsclub” worden.

Mike Seelen

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Project- en teamleider die een cultuur tot stand weet te brengen die gericht is op continu verbeteren en van elkaar leren. Toont daarbij grote inzet, passie, doorzettingsvermogen en respectvol leiderschap.

Ervaring: Mike heeft een lange ervaring als leidinggevende, vooral opgedaan bij Waterschappen. Daarbij heeft hij bijzondere prestaties geleverd door Lean en Lean Six Sigma toe te passen:  “van afvoerputje van de organisatie tot toonaangevend binnen de sector”. Verder heeft hij ervaring als projectleider grondverwerving voor de uitvoering van de PAS/N2000-opgave. Een opgave die onder grote tijdsdruk en op basis van nieuwe samenwerking gerealiseerd moest worden. Als jurist heeft hij zowel in het publiek- als het privaatrecht ervaring. De wijze van gegevens analyseren en structureren past hij niet alleen toe in het juridische vak, maar ook in vele andere gebieden.

Quote:Als het doel bereikt is, de lat weer wat hoger leggen en een nog betere prestatie neerzetten.”

Eigen onderneming: SEELEN management en projecten

Piekberging Haarlemmermeer -contractvoorbereiding

Opdrachtgever: Aveco de Bondt (hoofdaannemer) voor HH Rijnland

Uitgevoerd door: Peter Menges

juni 2018 – september 2019

Opdracht: In de Haarlemmermeerpolder wordt, als KRW-maatregel, een piekberging van 1 miljoen kuub water voorbereid. Het project is in nauwe samenspraak met de omgeving voorbereid, en inmiddels zijn alle onteigeningen en planvoorbereidingen afgerond. In de polder zal in 2022 een nieuwe dijk van 3,5 km zijn aangelegd die met een in- en uitlaatconstructie op de Ringvaart is aangesloten.

De opdracht betrof de contractvoorbereiding voor de realisatie van de piekberging. Aveco de Bondt mocht deze opdracht uitvoeren onder een lopende ROVK ingenieursdiensten. De Kristal Compagnie leverde het projectmanagement (IPM-rol, leiding gevend aan IPM-team en verbindende schakel met IPM-team van HH Rijnland) aan Aveco de Bondt.

Uitvoering: Tijdens de contractvoorbereiding stond het integreren van klanteisen vanuit techniek, duurzaamheid en omgeving tot een evenwichtig UAV-gc contract centraal. Enkele uitdagingen betreffen beheersing van het opbarst risico, onverwachte ‘hedendaagse’ eisen vanwege Natura2000 / stikstof-depositie en PFOS, maar ook het beperken van overlast tijdens de realisatie.

Het contract is volledig afgestemd op een landschapsplan dat parallel door de landschaps-architect is opgesteld. Namens Aveco de Bondt geeft de projectmanager leiding aan het contract voorbereidende IPM team en vormt de verbindende schakel met het IPM team van Rijnland.

Behaalde Resultaten: Allereerst heeft onze PM leiding gegeven aan het tenderteam bij Aveco de Bondt en de mini competitie van HH Rijnland gewonnen. De kwaliteit is in de boordeling daarbij doorslaggevend geweest.

Als resultaat van contractvoorbereiding is een op de UAV-gc gebaseerde vraagspecificatie opgesteld, waarbij in de set van informatieve documenten een reeks technische documenten en omgevingsdocumenten is bijgevoegd. Ook is de inschrijvingsleidraad en het EMVI-beoordelingsprotocol opgesteld, alsmede een op SSK methodiek gebaseerde raming van uitvoeringskosten.

Ondersteuning opstart Sterke Lekdijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Uitgevoerd door: IPM-team van de Kristal Compagnie, met o.a. Wim vd Weijden (PM), Kees Veraa (TM), Astrid Stokman (OM), René vd Berg (MPB), Peter Slot en Erik Tempels

April – oktober 2017

Opdracht: Het ondersteunen en opleiden van twee relatief onervaren IPM projectteams bij het opstellen van hun plannen van aanpak voor de Verkenning van 2 HWBP projecten, de eerste projecten van het programma ‘Sterke Lekdijk’. Dit betrof de snelle opstart van de dijkversterking projecten Salmsteke en Wijk bij Duurstede – Amerongen tot aan het verkrijgen van de subsidie­beschikkingen, en daarmee ook een ‘vliegende start’ op het hele programma Sterke Lekdijk. De doelstelling was om de opdracht binnen een taakstellende deadline te realiseren.

Uitvoering: De Kristal Compagnie realiseerde zich dat de vraag primair draaide om de ondersteuning van de HDSR IPM teams en om daarbij een zo groot mogelijke leereffect te bewerkstelligen richting volledig zelfstandig opererende projectteams. Tegelijkertijd is KC de uitdaging aangegaan om de projectdoelen te behalen met een ambitieuze planning (resultaatverplicht-ing). Om die reden hebben we ervoor gekozen om een compleet IPM-schaduwteam in te zetten, aangevuld met specialisten op het terrein van planning, kostenraming, projectbeheersing en ondersteuning alsmede een technisch auteur.

Als Kristal Compagnie hebben we met de uitvoering van deze opdracht aangetoond de kennis, ervaring en aanpak in huis te hebben, op alle IPM-vakgebieden, om een typische Waterschap opgave op vernieuwende wijze, tijdig en met hoge kwaliteit op te kunnen leveren. Bij de begeleiding en coaching van de twee IPM-teams hebben we kunnen putten uit een jarenlange ervaring in het begeleiden van IPM-teams en specifiek HWBP projectteams. Kern van onze aanpak is geweest om, op basis van een veilige omgeving met wederzijds vertrouwen, de IPM-rolhouders zichtbaar maar op de achtergrond te ondersteunen bij het zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden. Waar kennis en ervaring ontbrak, is het meester-gezel-leerling principe gehanteerd: eerst voordoen, vervolgens samendoen en daarna zelf doen. Naast de vakinhoudelijke kennis zijn story-telling, challengen en coaching de belangrijkste competenties geweest die het KC schaduwteam heeft getoond.

Behaalde resultaten: Door de grote ambitie van het waterschap is dit ook voor ons een spannende opdracht geweest. Eindresultaat was dat beide HDSR IPM-teams tot zelfstandigheid zijn gebracht, en voor beide projecten op tijd de subsidiebeschikking is aangevraagd en verkregen. Voor die tijdigheid heeft het KC team ook belangrijke inhoudelijke bijdragen moeten leveren. Afgelopen zomer (2019) is van het eerste van de 2 projecten de Verkenning afgerond en het VKA opgeleverd, geheel volgens het tijdens deze opdracht opgestelde PvA.

Feedback Opdrachtgever: Tijdens de evaluatie van de opdracht hebben alle betrokkenen, zowel de twee projectteams als de opdrachtgever, uitgesproken dat de kracht en inzet van het schaduwteam essentieel zijn geweest en dat het ‘loslaten’ tegen het einde van de opdracht heeft bewezen dat de teams klaar waren voor het vervolg. Ook heeft HDSR gemeld dat de KC de opdracht naar haar volle tevredenheid heeft uitgevoerd, en daarmee ook een bijdrage heeft geleverd om het HWBP programma te gebruiken als een ‘vliegwiel’ naar een lerende organisatie voor de Sterke Lekdijk.

Jelle Sipkema

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Projectbeheerser, projectleider, adviseur. Jelle is pro-actief, resultaatgericht, hands-on en een echte teamspeler, die werkt vanuit persoonlijk contact en duidelijke afspraken en doelen. Het delen van kennis en kunde is voor hem essentieel en hij probeert altijd te zoeken naar optimalisatie zowel in zijn team, het project, het programma als in de lijnorganisatie.

Ervaring: Jelle is een integraal adviseur en manager op het gebied van projectbeheersing met ervaring over de volle breedte van risicomanagement, planning, kostenbeheersing en kwaliteitsborging. Ruim 11 jaar ervaring in projecten conform MIRT of vergelijkbaar, vanaf 2011 als manager projectbeheersing (IPM-rol) voor dijkversterking projecten bij waterschappen. Daarbij heeft hij alle faseringen doorlopen binnen het programma Ruimte voor de Rivier met project Munnikenland, de verkenningsfase binnen het programma HWBP en vanuit de coördinerende rol alle faseringen binnen het programma HWBP2. Ervaring met E&C contracten en het Alliantiecontract dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. 

Quote: “Stel vragen en wees nieuwsgierig”.

Eigen onderneming: Sipkema projectbegeleiding en beheersing

Gijs van Ginneken

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder, teamplayer, resultaatgericht, innoverend, samenwerkend, coach. Sterk analytisch, gedreven en werkend vanuit een sterke basis in de GWW sector. Flexibel met een goede sensor voor onderlinge verhoudingen in het realiseren van gestelde doelstellingen.

Ervaring: Contract en projectmanager. Ir Weg- en waterbouw (Wageningen) met meer dan 25 jaar ervaring in infrastructurele projecten in binnen- en buitenland . Ervaringen opgedaan  bij advies- en ingenieursbureaus, RWS, waterschappen en gemeenten. Goed thuis in de water(veiligheid)sector met focus op contractmanagement (IPM), UAV, UAV-gc en  contractbeheersing (SCB). Aandacht voor projectrealisatie binnen tijd, geld en een tevreden opdrachtgever.

Quote: “Wees duidelijk: zeg wat je doet, en doe wat je zegt.”

Eigen onderneming: Aquadvice

Eric Paap

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Senior (Bouw-)Manager en Systeemarchitect. Eric werkt vanuit het principe dat leidinggeven en samenwerken hand in hand gaan.  Met zijn stijl van leidinggeven komen de sterkste kwaliteiten en de belangen van alle betrokkenen optimaal tot hun recht.

Overtuigd aanhanger van Systems Engineering voor ontwerpopgaves, werkend vanuit een holistische visie en met oog voor samenhang tussen alle betrokken disciplines en aspecten. Deze aanpak leidt derhalve tot ontwerpproducten (systemen, deelsystemen en objecten) die aantoonbaar voldoen aan de initieel gestelde eisen.

Ervaring: Eric heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en onderhouden van grote projecten in de utiliteitsbouw en de civiele bouw, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer. Na 17 jaar in loondienst, bij o.a. Fokker en BAM Utiliteitsbouw, werkt Eric sinds 2000 als zelfstandig adviseur, projectmanager, technisch manager en ontwerpleider.

Recent heeft Eric, voor het A-Lanes-A15 consortium, gewerkt aan de nieuwe Botlekbrug inclusief de systeemintegratie van het over deze brug aan te leggen goederenspoor. Daarbij is ervaring opgedaan in het werken in een DBFM-contract, het mee-ontwerpen van onderhoudbaarheid en het meewegen van Life-Cycle-Costing in het ontwerpproces.

Quote: Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Eigen onderneming:  EAP Advies

juni 2019 – PIM.info wordt lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

PIM.info wordt het 40e lid van de Kristal Compagnie Coöperatie, zo kondigde KCC voorzitter Wim van der Weijden aan tijdens de jaarlijkse Barbecue voor leden en vrienden van de KCC.

PIM.info is gespecialiseerd in informatie management voor ruimtelijke projecten, op basis van een zelf ontwikkeld GIS platform. Met een heel eigen, zeer succesvolle, aanpak zorgen zij voor correcte en volledige informatie als stevige basis voor het verkennen, plannen en uitvoeren van projecten. De mensen, en het product, van PIM.info zijn een zeer waardevolle en welkome uitbreiding van de diensten van onze coöperatie.

Hans Nillesen

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Zelfstarter, bouwer en organisator, coach en zo nodig mediator. Gedreven en vasthoudend senior adviseur en interim-/project-/programmamanager. Analytisch sterk, wetenschappelijk onderlegd, kan goed luisteren en dringt snel door tot de kern van een vraagstuk. Krijgt ook zonder formele positie zaken voor elkaar.

Ervaring: Lange ervaring, op hoog niveau, als management consultant, manager/directeur (Nuon, Twence) en project/programmamanager, ook internationaal, voor de energiesector en luchtvaart (airports). Sinds 10 jaar, vanuit zijn eigen onderneming, vooral actief op het gebied van klimaat en energietransitie in een grote hoeveelheid van projecten en opdrachten. Is bekend met alle vormen van duurzame energie, van zon (PV én thermisch) en wind tot warmtenetten en small hydro. Op dit moment o.a. projectdirecteur voor de ontwikkeling van het grootste zonnepark van de Benelux, in Groningen.

Quote: “Teamwork always makes the dream work.“

 Eigen onderneming: Nillesen Strategy + Business          

Wilbert van Pampus

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Coach, Mentor, Manager, Verbinder en Netwerker. Door een combinatie van technische kennis en uitgebreide management ervaring uitstekend in staat om organisaties van vakmensen door een verandering te leiden.

Ervaring: Wilbert heeft een lange ervaring als projectmanager, afdelingshoofd en vestigingsmanager bij ingenieursbureaus actief in de bodem- en waterwereld. Daar heeft hij geleerd om complexe, technische organisaties succesvol te maken. Hij kan (technische) professionals motiveren, verbinden en sterker positioneren. Samen met hen maakt hij het ‘onmogelijke’ waar. Ook als zelfstandig ondernemer heeft hij dit bewezen, zoals bij Stadsbeheer Zoetermeer waar hij visie in het beheer heeft gebracht en een beheersysteem op poten heeft gezet. Nu actief als manager bij BK ingenieurs.

Quote: “Risico’s kunnen drastisch worden beperkt door projectrealisatie direct te combineren met het opzetten van beheer en onderhoud.”

Eigen onderneming: Wilbert van Pampus Projectmanagement & Advies.     

Wierdy de Haan

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder en resultaatgericht project- en technisch manager. Vindt dat keuzes met zorg moeten worden gemaakt en die verantwoordelijkheid neemt hij graag. Geniet ervan om met mensen te werken aan projecten en afdelingen. Analytisch en oplossingsgericht, enthousiast, gedreven, ruimdenkend, flexibel, stimulerend, vastberaden.

Ervaring: Na zijn opleiding tot Civiel Ingenieur heeft Wierdy 15 jaar aan waterbouwkundige infrastructuur gewerkt bij adviesbureaus, vooral in lijnfuncties. Vervolgens gewerkt als afdelingshoofd binnen de provinciale overheid, waarbij hij een goed inzicht heeft gekregen in de bestuurlijke context van beleid en projecten. Sinds 2007 als zelfstandig adviseur en interim manager betrokken bij verschillende gemeentelijke afdelingen en sectoren, maar ook verdere ervaring opgedaan bij provincie en verschillende waterschappen. De laatste jaren voornamelijk als adviseur en technisch manager van projecten binnen het werkveld hoogwaterveiligheid, zowel in ontwikkelprojecten als tijdens de uitvoering.

 Quote: “Inspirerend is om met mensen te werken aan mooie en leuke projecten die met groot draagvlak leiden tot goede resultaten voor mens en maatschappij.”

Eigen onderneming: NascaPM BV         

Babette Aalbers

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Assistent projectmanager, teamplayer, projectondersteuner, procesbegeleider. Durf en doorzettingsvermogen, daar draait het om bij Babette. In een hectische, complexe werkomgeving is zij op haar best. Flexibel, zelfstandig, open en organisatiesensitief. Het volgen en beheersen van het werkproces, cruciaal voor het behalen van resultaat, gaan haar goed af.

Ervaring: Babette is een ervaren projectondersteuner en assistent project- en omgevingsmanager. Zij heeft haar kennis en ervaring opgedaan in complexe gebiedsontwikkeling projecten en weg-infraverbeteringen. Opdrachtgevers zijn gemeenten /stadsregio’s en provincies. Babette brengt structuur aan in projecten, zorgt voor een duidelijk proces en werkt nauwkeurig en snel. Zij weet zich in korte tijd in te werken en de projectmaterie eigen te maken.

Quote: “Logic will get you from A to Z, imagination will get you everywhere” (Albert Einstein)

Eigen onderneming: BLT Advies &Communicatie    

Joost Frakking

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Gedreven technisch manager voor waterveiligheidsprojecten. Echte professional voor dijkversterkingen. Door zijn ervaring en technische kennis zorgt Joost ervoor dat de juiste activiteiten op het juiste moment en detailniveau een plek krijgen binnen een project, waarbij de uiteenlopende belangen zijn meegenomen en herleidbaar afgewogen.

Ervaring: Joost heeft meer dan 20 jaar ervaring met dijkversterkingsprojecten bij waterschappen, adviesbureaus en Rijkswaterstaat. Deze ervaring omvat specialistisch advies, technisch- en projectmanagement en is verspreid over alle projectfasen van planstudie tot en met realisatie.

Quote“Er vanuit de techniek en met de omgeving voor zorgen dat er een ingepaste en doelmatige dijkversterking wordt gerealiseerd vind ik het leukste werk dat er is.”

Eigen onderneming: Joost Frakking waterbouwkundig advies en projectmanagement.    

jan 2019 – Goed begin van het nieuwe jaar.

Op 9 januari stond de gebruikelijke maandbijeenkomst van de Kristal Compagnie Coöperatie in het teken van het nieuwe jaar. Deze feestelijke bijeenkomst was georganiseerd in het koetshuis van kasteel De Haar voor de (inmiddels 33) leden van de Coöperatie en hun introducé’s.

Ons collectief staat weer helemaal klaar om ook in 2019 onze opdrachtgevers van dienst te zijn en hen daarbij positief te verrassen. Wij gaan ervoor!

René van den Berg

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Bouwer, Drijvende kracht, Leider. Gewend om verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen, waarbij zijn scherpe, analytische en vooral kritische geest de doorslag geeft om tot een uitstekend resultaat te komen.

Ervaring: Als finance professional met een brede en jarenlange (internationale) ervaring, tot op directie niveau, heeft René zich ontwikkeld tot een kernspeler in de uitvoering van grote, complexe ruimtelijke projecten. De laatste jaren heeft hij rollen als programmacontroller en manager programma- en projectbeheersing vervuld in grote programma’s binnen de publieke sector.

Quote: “Het resultaat staat voorop maar de weg er naar toe verlies ik nooit uit het oog.”

Eigen onderneming:    Montagna Holding BV          

 

nov 2018 – De Coöperatie groeit door

Het 30e lid van de Kristal Compagnie Coöperatie is ingeschreven. De KCC blijft groeien, beheerst maar gestaag. Kwaliteit, in mensen en uitvoering van opdrachten, staat daarbij altijd voorop.

Daarnaast beschikken we over een additioneel netwerk van, ook zorgvuldig geselecteerde, ondernemers die (nog) geen lid zijn van onze Coöperatie. Daarmee beschikken we over een grote pool van mensen die een senior IPM-rol of vergelijkbaar kunnen vervullen en kunnen we vragen uit de markt snel beantwoorden.

Ronald Löhr

Actief lid van de Kristal Compagnie

Rol: Project- en procesmanager, coach en gespreksleider. Ik zet me graag in om Nederland “een beetje mooier te maken”, op lokaal tot regionaal niveau, in landelijk en stedelijk gebied, met nat en droog. Inhoud gaat daarbij hand in hand met het creëren van draagvlak, zonder het einddoel of de deadline uit het oog te verliezen.

Ervaring: Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met gebiedsontwikkelingen, de kennisontwikkeling van het vakgebied en het betrekken van de omgeving daarbij. Ik wissel proces- en projectmanagement af met lijnmanagement en heb een eigen coachpraktijk. Gespreksleiding verzorg ik graag bij informatieavonden waar het spannend dreigt te worden, maar ook als onafhankelijk voorzitter van klankbordgroepen en symposia. Tevens: medeoprichter en redacteur van het Zelfstandig Nieuwsblad.

Quote“Luister, heb oog voor elkaars belangen, wees doortastend én mild. Moeten-willen-kunnen-verleiden gaan daarbij hand in hand.”

Eigen ondernemingPlein13 Consultancy         

Aletta Lüchtenborg

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Omgevingsmanager, EMVI-schrijver, teamspeler met een hoog kwaliteitsbesef. Mijn kracht ligt in het overzien van de interactie tussen omgeving en techniek. Dit bepaalt mijn handelen richting een optimaal gedragen projectresultaat. Ik krijg energie van het samen bedenken hoe we een integraal project aan gaan pakken en dat vervolgens ook te gaan doen.

Ervaring: Aletta heeft een lange ervaring met projecten uit landelijke programma’s op het gebied van water en natuur: Ruimte voor de Rivier, HWBP, Stroomlijn, de PAS en Natura2000-beheerplannen. Het aspect omgeving is daarbij de rode draad. Naast omgevingsmanager is Aletta een gewaardeerd EMVI/BPKV-schrijver.

Aansprekende projecten waar Aletta trots op is zijn de Ontpoldering Noordwaard (afronden van het Inrichtingsplan), Ruimte voor de Lek (kwaliteitsborging), Zwakke Schakels Noord-Holland (projectleider) en het Monitoringsplan PAS (procesbegeleider).

Quote:Het mét en vóór elkaar uitvoeren van complexe en integrale (water)projecten, daar loop ik warm voor. Mét elkaar zodat we elkaar kunnen versterken, inspireren en motiveren. Vóór elkaar zodat we het projectdoel op een passende manier met de andere belangen in het gebied vormgeven.”

Eigen bedrijf: Lüchtenborg Interim & Advies